dragoniye 发表于 2020-5-16 12:19:55

论坛转发视频方法

本帖最后由 dragoniye 于 2020-5-16 12:21 编辑

1.浏览器打开 视频网址例如https://v.qq.com/x/page/e0964o7im63.html
2. 一般在视频下方找到 [分享]按钮,复制通用代码, 保存到文本文件。
   例如: <iframe frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=e0964o7im63" allowFullScreen="true"></iframe>
3. 提取 src部分。
4. 论坛发帖或者回复高级模式,选最右侧 按钮。分别填写 宽 640 高 500http部分填写提取的地址 https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=e0964o7im63 。提交即可。也可以直接使用 【web】【/web】关键字插入。【】替换为英文[]


页: [1]
查看完整版本: 论坛转发视频方法